Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Bảo hiểm công trình Công ty Điện lực Bắc Giang 29/08/2018 14:00
Bảo hiểm công trình Công ty Điện lực Bắc Giang 29/08/2018 13:45
Bảo hiểm công trình Công ty Điện lực Bắc Giang 29/08/2018 13:40
Bảo hiểm công trình Công ty Điện lực Bắc Giang 29/08/2018 13:30
Bảo hiểm công trình Công ty Điện lực Bắc Giang 29/08/2018 13:20