Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải kết quả
Tư vấn khảo sát, lập DAĐT, TKBVTC-DT cho công trình XDM 2 lộ ra trung thế 476, 478 trạm Cầu Bông năm 2014; MCT: SSK140105 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH, Công ty Điện lực Củ Chi 07/07/2014 10:16
Tư vấn khảo sát, lập DAĐT, TKBVTC-DT cho công trình XDM 02 lộ ra trung thế 476, 478 trạm Cầu Bông năm 2014 Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH, Công ty Điện lực Củ Chi 07/07/2014 10:16
Gói thầu: Tư vấn thiết kế công trình Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Sài Gòn 30/05/2013 09:54
Tư vấn xây dựng (Khảo sát, lập Thiết kế KTTC và Tổng dự toán) Công ty viễn thông liên tỉnh 09/11/2011 09:05