Kết quả kiểm tra công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại một số cơ sở đào tạo đấu thầu trên địa bàn Hà Nội

15/07/2011

New Page 1

Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu được ban hành nhằm mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, giúp hoạt động đào tạo của các cơ sở trong năm qua từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng hơn, đồng thời tạo nền tảng đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 612/QĐ-BKHĐT ngày 10/5/2011 thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tại các cơ sở đào tạo đấu thầu trên địa bàn Hà Nội. Đoàn kiểm tra đó tiến hành kiểm tra về điều kiện tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; việc sử dụng giảng viên đấu thầu; chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, tài liệu giảng dạy, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo quy định tại Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 tại 05 đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 23/5/2011 đến ngày 27/5/2011. Đó là các đơn vị: Trung tâm Đào tạo STEC - trực thuộc Công ty cổ phần Đào tạo và Công nghệ STEC ; Công ty cổ phần Đào tạo tư vấn đấu thầu và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam ; Công ty cổ phần Đào tạo đấu thầu và Quản trị doanh nghiệp Hà Nội ; Trung tâm đào tạo - nghiên cứu khoa học tổ chức và quản lý - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ; Trung tâm Tư vấn và Đào tạo đấu thầu thuộc công ty PVRE (Công ty CP đào tạo và định giá bất động sản Phương Nam.

Qua việc kiểm tra tại 5 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu trên địa bàn thành phố Hà Nội, đối chiếu với quy định tại Thông tư 10/2010/TT-BKH có các nhận xét như sau: Về điều kiện tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu của 4/5 cơ sở đào tạo được kiểm tra có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lĩnh vực hoạt động phù hợp theo quy định của pháp luật. Về đội ngũ giảng viên của 4/5 cơ sở đào tạo đã sử dụng đội ngũ giảng viên đấu thầu đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 10/2010/TT-BKH và các cơ sở đào tạo này đều có tên trong hệ thống dữ liệu cơ sở đào tạo đấu thầu theo quy định tại Điều 4 Thông tư 10/2010/TT-BKH.  Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu là chương trình cơ bản có nội dung theo Chương trình khung được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư 10/2010/TT-BKH. Tài liệu giảng dạy của khoá học đáp ứng quy định tại Điều 6 Thông tư 10/2010/TT-BKH. Cụ thể là của giáo trình được biên soạn dưới dạng bản Word, tài liệu trình bày được biên soạn dưới dạng bản trình chiếu. Việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu đáp ứng quy định tại Điều 7 Thông tư 10/2010/TT-BKH. Việc đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu đáp ứng quy định tại Điều 8 Thông tư 10/2010/TT-BKH. Ngoài ra, việc lưu trữ hồ sơ tương đối đầy đủ và các cơ sở đào tạo đều thực hiện báo cáo hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

Tuy nhiên, tại một số cơ sở đào tạo việc thực hiện các quy định tại Thông tư 10/2010/TT-BKH còn một số tồn tại, hạn chế như: một số lớp không có quyết định tổ chức khoá học; không phổ biến các quy định của khoá học cũng như cung cấp đầy đủ giáo trình cho học viên; tài liệu giảng dạy của một vài giảng viên có nhiều điểm không phù hợp với quy định về pháp luật đấu thầu hiện hành; việc tổ chức các khoá học còn nhiều thiếu sót, ở một số cơ sở đào tạo có dấu hiệu cấp chứng chỉ khống (học viên không đi học, không có bài làm nhưng vẫn có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ), thông báo thông tin về giảng viên giảng dạy thiếu chính xác (thông báo giảng viên là người này nhưng thực tế giảng dạy là người khác); không ký hợp đồng với giảng viên được mời; không có danh sách điểm danh đối với học viên; việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu của từng khóa học không đầy đủ, thiếu khoa học.

Như vậy, việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu vẫn còn một số tồn tại, sai sót cần khắc phục. Qua việc phối hợp kiểm tra, trao đổi và làm việc với Đoàn, các cơ sở đào tạo đã nhận thức được những vấn đề cần khắc phục khi triển khai hoạt động đào tạo về đấu thầu của mình trong thời gian tới./.

Ngọc Linh

Theo dòng sự kiện

Kiểm tra công tác đấu thầu