Tìm kiếm kết quả mời sơ tuyển hỗn hợp

[Màn hình tra cứu kết quả sơ tuyển]
Loại thông báo
Tên bên mời thầu Bên mời thầu
Tên gói thầu
Tìm kiếm theo Từ đến
Số văn bản
Số kết quả/trang

Tìm kiếm bằng số TBMST