Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Cung cấp dầu FO năm 2016
Cung cấp, lắp đặt thang máy và thang vận chuyển đồ dơ
Gói thầu số 17 "Đầu tư Hệ thống Firewall đảm bảo an ninh, an toàn cho mạng đa dịch vụ Bộ Công an"
Gói thầu số 17 "Đầu tư Hệ thống Firewall đảm bảo an ninh, an toàn cho mạng đa dịch vụ Bộ Công an"
Gói thầu số 18 "Đầu tư kết nối mạng LAN cho các đơn vị nằm ngoài trụ sở Công an tỉnh"