Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đóng thầu
Đơn vị tư vấn xây dựng đề xuất sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế; lò đốt chất thải rắn y tế; lò vi sóng xử lý chất thải y tế lây nhiễm (C28/CQS)
Điều tra tài nguyên rừng và hỗ trợ công tác giao đất, giao rừng năm 2015 cho cộng đồng thôn
Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình thủy lợi - mã số LC/TVTL02
Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình giao thông - mã số LC/TVTL02
Tư vấn khảo sát địa hình địa chất, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời chào giá các công trình CSHT năm 2017