Thống kê thông tin Hệ thống (Từ ngày 01/01/2016 Đến 31/12/2016)

[Thông tin đăng ký người dùng trên Hệ thống]

[Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống]
 
Số lượng KHLCNT
Số gói thầu đăng tải, trong đó
một giai đoạn, một túi hồ sơ
Đấu thầu điện tử
Kết quả đấu thầu điện tử