Thông tin biểu mẫu báo cáo đấu thầu hằng năm

Danh sách báo cáo
STT Năm báo cáo Ngày đăng tải Hành động
{{index + 1}} {{item.docYear}} {{item.createdDate | formatDateAndH}} Tải về