Danh sách nhà thầu được phê duyệt

{{item?.orgCode}}

{{getRoleStatusNameByCode(item?.status)}}

{{item?.orgFullname}}

Mã số thuế

{{item?.taxCode}}

Địa chỉ

{{item?.officeAdd}}

Ngày phê duyệt

{{convertEffRoleDate(item?.effRoleDate)}}

Ngày tạm dừng

{{item.startPendingDate|reverse}}