{{generalInfor.orgFullName}}
Thông tin chung
Tên đơn vị (đầy đủ)
{{generalInfor.orgFullName}}
Tên đơn vị (tiếng Anh)
{{generalInfor.orgEnName}}
Mã định danh
{{generalInfor.orgCode}}
Ngày phê duyệt
{{effRoleDate ? effRoleDate : ''}}
Loại hình pháp lý
{{getBusinessTypeByCode(generalInfor.businessType)}}
Mã số thuế
{{generalInfor.taxCode}}
Ngày cấp
{{generalInfor.taxDate|formatDate}}
Quốc gia cấp
{{getCountryByCode(generalInfor.taxNation)}}
Quyết định thành lập
Ngày thành lập
{{orgInforSPM.orgDecisionDate|formatDate}}
Cơ quan ban hành
{{orgInforSPM.orgDecisionAgency}}
Quốc gia ban hành
{{getCountryByCode(orgInforSPM.orgDecisionNation)}}
Quyết định thành lập
{{orgInforSPM.orgDecisionFileName}}
Địa chỉ trụ sở
Tỉnh / thành phố
{{generalInforOfficePro}}
Quận/ Huyện/ Thị xã
{{generalInforOfficeDis}}
Phường/ Xã/ Thị trấn
{{generalInforOfficeWar}}
Số nhà, đường phố/ Xóm/ Ấp/ Thôn
{{generalInfor.officeAdd}}
Web
{{generalInfor.officeWeb}}
Người đại diện pháp luật
Họ và tên
{{generalInfor.repName}}
Chức vụ
{{generalInfor.repPosition}}
Đăng ký kinh doanh
Số đăng ký kinh doanh
{{orgInforSPM.orgDetail.taxCode}}
Ngày cấp
{{orgInforSPM.orgDetail.businessDate|formatDate}}
Quốc gia cấp
{{getCountryByCode(orgInforSPM.orgDetail.businessNation)}}
Giấy đăng ký kinh doanh
{{orgInforSPM.orgDetail.businessFileName}}
Thông tin hoạt động
Điều lệ hoạt động của DN
{{orgInforSPM.orgDetail.compCharterFileName}}
Sơ đồ tổ chức
{{orgInforSPM.orgDetail.orgChartFileName}}
Số nhân viên
{{orgInforSPM.empCount}}
Lĩnh vực tham gia
{{getBidFieldByCode(bf)}}
Quy mô doanh nghiệp
{{getOrgSizeByCode(orgInforSPM.orgScale)}}
Danh sách thành viên góp vốn
Họ tên cá nhân/ tổ chức Số giấy chức thực cá nhân/MSDN Ngày cấp Số giấy chức thực cá nhân/MSDN Địa chỉ thường trú/Trụ sở Quốc tịch Tỷ lệ %
{{item.name}} {{item.idNo}} {{item.issuedDate|reversev2}} {{item.issuedBy}} {{item.address}} {{item.nationality}} {{item.percentage}}
Ngành nghề kinh doanh
Mã ngành Tên ngành Ngành chính
{{item.code}} {{item.name}}