Danh sách bên mời thầu được phê duyệt

Nhập từ khóa tìm kiếm

{{item?.orgCode}}

{{getRoleStatusNameByCode(item?.status)}}

{{item?.orgFullname}}

Địa chỉ

{{item?.officeAdd}}

Ngày phê duyệt

{{item.effRoleDateConvert}}

Ngày tạm dừng

{{item.startPendingDateConvert|reverse}}

Ngày bắt đầu chấm dứt

{{item.startPendingDateConvert|reverse}}