Email không đúng định dạng

Email không đúng định dạng

Thông tin gói thầu
Mã TBMT
{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidNoContractorResponse?.bidNotification?.notifyNo}}
Phiên bản thay đổi
Trạng thái của DS NT đạt kỹ thuật
Bên mời thầu
{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidNoContractorResponse?.bidNotification?.procuringEntityName}}
Chủ đầu tư
{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidNoContractorResponse?.bidNotification?.investorName}}
Tên gói thầu
{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidNoContractorResponse?.bidNotification?.bidName}}
Giá gói thầu
{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidNoContractorResponse?.bidNotification?.bidPrice | currency}} {{dtlBidoBidNotifyRes?.bidNoContractorResponse?.bidNotification?.bidPriceUnit}}
Dự toán gói thầu được duyệt sau khi phê duyệt KHLCNT
{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidNoContractorResponse?.bidNotification?.bidEstimatePrice | currency}} {{dtlBidoBidNotifyRes?.bidNoContractorResponse?.bidNotification?.bidPriceUnit}}
Loại hợp đồng
{{getNameCatByCodeCat(dtlBidoBidNotifyRes?.bidNoContractorResponse?.bidNotification?.contractType,dmLhdLcnt)}}
Hình thức LCNT
{{getNameCatByCodeCat(dtlBidoBidNotifyRes?.bidNoContractorResponse?.bidNotification?.bidForm,bidForms)}}
Phương thức LCNT
{{getNameCatByCodeCat(dtlBidoBidNotifyRes?.bidNoContractorResponse?.bidNotification?.bidMode,dmPtlcnt)}}
Lĩnh vực
{{getNameCatByCodeCat(dtlBidoBidNotifyRes?.bidNoContractorResponse?.bidNotification?.investField,catInvestFields)}}
Chi tiết nguồn vốn
{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidNoContractorResponse?.bidNotification?.capitalDetail}}
Nội khối
Quyết định phê duyệt
Ngày phê duyệt DS NT đạt kỹ thuật
{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidrTechReqApprovalDTO?.bidReqApprovalDetail[parseInt(verDsntdkt)]?.approvalDate | formatDate}}
Số quyết định DS NT đạt kỹ thuật
{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidrTechReqApprovalDTO?.bidReqApprovalDetail[parseInt(verDsntdkt)]?.decisionNo}}
Cơ quan ra quyết định phê duyệt DS NT đạt kỹ thuật
{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidrTechReqApprovalDTO?.bidReqApprovalDetail[parseInt(verDsntdkt)]?.decisionAgencyName}}
Quyết định phê duyệt DS NT đạt kỹ thuật
{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidrTechReqApprovalDTO?.bidReqApprovalDetail?.[0]?.decisionFileName}} icon-download
Quyết định sửa đổi DS NT đạt kỹ thuật
{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidrTechReqApprovalDTO?.bidReqApprovalDetail[parseInt(verDsntdkt)]?.decisionFileName}} icon-download
Mô tả nội dung thay đổi
{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidrTechReqApprovalDTO?.bidReqApprovalDetail?.[parseInt(verDsntdkt)]?.otherContent}}
Thông tin gói thầu
Mã TBMT
{{detailDsntdkt?.bidoNotifyContractorOutMDTO?.notifyNo}} - {{detailDsntdkt?.bidoNotifyContractorOutMDTO?.notifyVersion}}
Tên gói thầu
{{detailDsntdkt?.bidoNotifyContractorOutMDTO?.bidName}}
Loại hợp đồng
{{getNameCatByCodeCat(detailDsntdkt?.bidoNotifyContractorOutMDTO?.bidForm,bidForms)}}
Bên mời thầu
{{detailDsntdkt?.bidoNotifyContractorOutMDTO?.procuringEntityName}}
Kết quả
Trạng thái đăng tải
Thời điểm đăng tải
{{detailDsntdkt?.bidrBidOpenTechResultOutDTO?.publicDate | formatDateAndH}}
Số lượng NT đạt kỹ thuật
{{detailDsntdkt?.bidrBidOpenTechResultOutDTO?.techNum}}
Kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật
STT Mã định danh Tên nhà thầu Tên liên danh Điểm kỹ thuật (nếu có) Kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật Lý do không đạt Ghi chú
{{index + 1}} {{ct?.contractorCode}} {{ct?.contractorName}} {{ct?.ventureName}} {{ct?.techScore}} {{ct?.techResult == 1 ? 'Đạt' : 'Không đạt'}} {{ct?.reason}} {{ct?.note}}
Quyết định phê duyệt DS NT đạt kỹ thuật
Ngày phê duyệt DS NT đạt kỹ thuật
{{detailDsntdkt?.bidrBidOpenTechResultOutDTO?.decisionDate | formatDate}}
Số quyết định DS NT đạt kỹ thuật
{{detailDsntdkt?.bidrBidOpenTechResultOutDTO?.decisionNo}}
Cơ quan ra quyết định phê duyệt DS NT đạt kỹ thuật
{{detailDsntdkt?.bidrBidOpenTechResultOutDTO?.decisionAgency}}
Quyết định phê duyệt DS NT đạt kỹ thuật
{{detailDsntdkt?.bidrBidOpenTechResultOutDTO?.decisionFileName}} icon-download
Thông tin chào lại giá
Số lần mở thầu chào lại giá
Mã thông báo chào lại giá
{{dtlReoffer?.reofferDTO?.reofferNo}}
Mã TBMT
{{dtlReoffer?.reofferDTO?.notifyNo}}
Tên gói thầu
{{dtlReoffer?.reofferDTO?.bidName}}
Điều khoản áp dụng chào lại giá
Thời điểm hết hạn chào lại giá
{{dtlReoffer?.reofferDTO?.reofferCloseDate | formatDateAndH}}
Thời điểm hoàn thành mở chào lại giá
{{dtlReoffer?.openReoffers?.[0]?.createdDate | formatDateAndH}}
Thông tin nhà thầu chào lại giá
Mã định danh Tên nhà thầu Giá chào lại khi xử lý tình huống chào vượt giá(VND)
{{ct.contractorCode}} {{(ct.ventureName) ? ct.ventureName : ct.contractorName}} {{ct.bidFinalPrice | currency}}
STT Mã phần (lô) Tên phần (lô) Mã định danh Tên nhà thầu Giá chào lại (VND)
{{index + 1}} {{lot?.lotNo}} {{lot?.contractors?.[0]?.lotName}}
{{it.contractorCode}} {{it.ventureName || it.contractorName}} {{it.lotOfferFinalPrice | currency}}
Thông tin chủ yếu của hợp đồng
STT Số hiệu hợp đồng Ngày ký hợp đồng Trạng thái Thao tác
{{index + 1}} {{ct?.contractNo}} {{ct?.contractSignDate | formatDate}} Xem chi tiết

Thời điểm đóng thầu

{{bidoNotifyView?.bidCloseDate | formatHour}}

{{bidoNotifyView?.bidCloseDate | formatDate}}

Còn lại: {{getDiffTimes(bidoNotifyView?.bidCloseDate)}}

Thời điểm hoàn thành mở thầu

{{(dtlRoundMngRes?.bidSubmissionByContractorViewResponse?.bidSubmissionDTOList?.[0]?.createdDateBidOpen)? (dtlRoundMngRes?.bidSubmissionByContractorViewResponse?.bidSubmissionDTOList?.[0]?.createdDateBidOpen): (dtlRoundMngRes?.bidoBidStatus?.successBidOpenDate) | formatHour}} {{dtlRoundMngRes?.bidoBidroundOutMngViewDTO?.successBidOpenDate | formatHour}}

{{(dtlRoundMngRes?.bidSubmissionByContractorViewResponse?.bidSubmissionDTOList?.[0]?.createdDateBidOpen)? (dtlRoundMngRes?.bidSubmissionByContractorViewResponse?.bidSubmissionDTOList?.[0]?.createdDateBidOpen): (dtlRoundMngRes?.bidoBidStatus?.successBidOpenDate) | formatDate}} {{dtlRoundMngRes?.bidoBidroundOutMngViewDTO?.successBidOpenDate | formatDate}}

{{(dtlRoundMngResTC?.bidSubmissionByContractorViewResponse?.bidSubmissionDTOList?.[0]?.createdDateBidOpen)? (dtlRoundMngResTC?.bidSubmissionByContractorViewResponse?.bidSubmissionDTOList?.[0]?.createdDateBidOpen): (dtlRoundMngResTC?.bidoBidStatus?.successBidOpenDate) | formatHour}} {{dtlRoundMngResTC?.bidoBidroundOutMngViewDTO?.successBidOpenDateTc | formatHour}}

{{(dtlRoundMngResTC?.bidSubmissionByContractorViewResponse?.bidSubmissionDTOList?.[0]?.createdDateBidOpen)? (dtlRoundMngResTC?.bidSubmissionByContractorViewResponse?.bidSubmissionDTOList?.[0]?.createdDateBidOpen): (dtlRoundMngResTC?.bidoBidStatus?.successBidOpenDate) | formatDate}} {{dtlRoundMngResTC?.bidoBidroundOutMngViewDTO?.successBidOpenDateTc | formatDate}}

Khuyến nghị việc tham dự thầu:

Khuyến nghị nhà thầu cần nộp thầu sớm để có thời gian khắc phục, hỗ trợ trong trường hợp lỗi kỹ thuật, hoặc các sự cố phát sinh khác xảy ra gần thời điểm đóng thầu.

Biên bản mở thầu Biên bản mở E-HSĐXKT Biên bản mở E-HSĐXTC

Biên bản mở thầu Biên bản mở E-HSĐXKT Biên bản mở E-HSĐXTC

Thời gian đăng tải

{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidrTechReqApprovalDTO?.bidReqApprovalDetail[parseInt(verDsntdkt)]?.publicDate|formatHour}} {{detailDsntdkt?.bidrBidOpenTechResultOutDTO?.publicDate | formatHour}}

{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidrTechReqApprovalDTO?.bidReqApprovalDetail[parseInt(verDsntdkt)]?.publicDate|formatDate}} {{detailDsntdkt?.bidrBidOpenTechResultOutDTO?.publicDate | formatDate}}

{{dtlBidoBidNotifyRes?.bidrTechReqApprovalDTO?.bidReqApprovalDetail[parseInt(verDsntdkt)]?.decisionFileName}} {{detailDsntdkt?.bidrBidOpenTechResultOutDTO?.decisionFileName}}

Ngày đăng tải

{{dtlKqlcnt?.bideContractorInputResultDTO?.publicDate | formatHour}}

{{dtlKqlcnt?.bideContractorInputResultDTO?.publicDate | formatDate}}

Quyết định phê duyệt

{{dtlKqlcnt?.bideContractorInputResultDTO?.decisionFileName}}

{{dtlKqlcnt?.bideContractorInputResultDTO?.decisionFileNameEn}}