Nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam

{{item?.contractorName}}

Địa chỉ tại Việt Nam

{{item?.addressVn}}

Địa chỉ tại nước ngoài

{{item?.addressForeign}}