Danh sách nhà đầu tư được phê duyệt

{{item.orgCode}}

{{getRoleStatusNameByCode(item.status)}} {{getRoleStatusNameByCode(item.status)}}

{{item.orgFullname}}

Mã số thuế

{{item.taxCode}}

Địa chỉ

{{item.officeAdd}}, {{getAreaNameByCodeWar(item.officeWar,listWar)}}, {{getAreaNameByCodeWar(item.officeDis,listDis)}}, {{getAreaNameByCodeWar(item.officePro,listProvince)}}

Ngày tạm dừng:

{{item.startPendingDate|reverse}}