Chọn từ bộ lọc của tôi:
Loại dự án:
Tất cả Dự án PPP Dự án sử dụng đất Dự án đầu tư kinh doanh (Dự án chuyên ngành/XHH) Dự án ngoài phạm vi điều chỉnh
Từ khoá:
{{keywordView}}
Cách tìm:
Khớp tất cả từ Khớp từ hoặc một số từ Khớp chính xác cụm từ
Tìm trong:
Mã KHLCNĐT/Tên KHLCNĐT Mã hợp đồng/Tên dự án Kiến nghị Mã dự án/Tên dự án Mã dự án/Tên dự án Mã dự án/Tên dự án Mã TBKSQT Mã TBMT Mã TBMT Mã TBMT Mã TBMT Mã KHLCNĐT Mã KHLCNĐT Mã KHLCNĐT Mã TBMST Mã TBMĐP
Cơ quan có thẩm quyền Cơ quan có thẩm quyền
Xóa tất cả

Mã CTĐT: {{item?.policyNo}}-{{item?.policyVersion}}

{{item?.policyName}}
Cơ quan có thẩm quyền: {{item?.agencyName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Sơ bộ tổng mức đầu tư: {{item.investTotal | currency}} VND
Lĩnh vực đầu tư: {{getNameCatByCodeCat(item?.investField,fieldCats)}}
Địa điểm thực hiên dự án: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Mã TBKSQT: {{item?.notifyNo}}-{{item?.notifyVersion}}

{{item?.policyName}}
Cơ quan có thẩm quyền: {{item?.agencyName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Lĩnh vực: {{getNameCatByCodeCat(item?.investField,fieldCats)}}
Địa điểm: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Thời điểm hết hạn nộp HSQT

{{item?.expiredTime|formatHour}}
{{item?.expiredTime|formatDateDDMMYYYY}}

Loại hợp đồng

{{getNameCatByCodeCat(item?.ctype,contractTypesV3)}}

Mã dự án: {{item?.projectNoStand}}

{{item?.projectName}}
Cơ quan có thẩm quyền: {{item?.agencyName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Tổng mức đầu tư: {{item.investTotal | currency}} VND
Lĩnh vực: {{getNameCatByCodeCat(item?.investField,fieldCats)}}
Hình thức LCNĐT: {{getNameCatByCodeCat(item?.investForm,DM_HTLCNDTCAT)}}
Địa điểm: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Thời điểm bắt đầu

Tháng {{item.startMonth}}/{{item.startYear}} Quý {{item.startQuarter}}/{{item.startYear}}

Loại hợp đồng

{{getNameCatByCodeCat(item?.ctype,contractTypesV3)}}

Mã TBMST: {{item?.notifyNo}}-{{item?.notifyVersion}}

Có kết quả sơ tuyển
{{item?.projectName}}
Bên mời thầu: {{item?.procuringEntityName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Tổng mức đầu tư: {{item.investTotal | currency}} VND
Lĩnh vực: {{getNameCatByCodeCat(item?.investField,fieldCats)}}
Địa điểm: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Thời điểm đóng thầu

{{item?.bidCloseDate|formatDateAndH}}

Loại hợp đồng

{{getNameCatByCodeCat(item?.ctype,contractTypesV3)}}

Mã TBMĐP: {{item?.notifyNo}}-{{item?.notifyVersion}}

Có DS ngắn KQĐP
{{item?.policyName}}
Cơ quan có thẩm quyền: {{item?.agencyName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Tổng mức đầu tư: {{item.investTotal | currency}} VND
Lĩnh vực: {{getNameCatByCodeCat(item?.investField,fieldCats)}}
Địa điểm: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Mã TBMT: {{item?.notifyNo}}-{{item?.notifyVersion}}

{{item?.projectName}}
Bên mời thầu: {{item?.procuringEntityName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Tổng mức đầu tư: {{item.investTotal | currency}} VND
Hình thức LCNĐT: {{getNameCatByCodeCat(item?.bidForm,DM_HTLCNDTCAT)}}
Loại hợp đồng: {{getNameCatByCodeCat(item?.ctype,contractTypesV3)}}
Địa điểm: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Thời điểm đóng thầu

{{item?.bidCloseDate|formatDateAndH}}

Cách thức dự thầu

Không qua mạng
Qua mạng

Mã TBMT: {{item?.notifyNo}}

Có nhà thầu trúng thầu Không có nhà thầu trúng thầu
{{item?.projectName}}
Bên mời thầu: {{item?.procuringEntityName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Tên nhà đầu tư trúng thầu: {{item?.bidInvestorName}}
Cách thức dự thầu: Không qua mạng Qua mạng
Địa điểm: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Mã dự án: {{item?.projectNo}}-{{item?.projectVersion}}

Đã có KQ mở HSĐK Có kết quả đánh giá sơ bộ NLKN

{{item?.projectName}}
Tên đơn vị công bố: {{item?.agencyName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Sơ bộ chi phí: {{item.feeTotal | currency}} VND
Thời hạn nộp hồ sơ: {{item?.submitDate|formatDateAndH}}
Địa điểm: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Số lượng NĐT đăng ký

{{item?.numberInvestor}}

Thời điểm hoàn thành mở HSĐK thực hiện dự án

{{item?.openDate|formatDateAndH}}

Mã KHLCNĐT: {{item?.planNo}}-{{item?.planVersion}}

{{item?.planName}}
Bên mời thầu: {{item?.procuringEntityName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Sơ bộ chi phí: {{item.feeTotal | currency}} VND
Hình thức LCNĐT: {{getNameCatByCodeCat(item?.bidForm,DM_HTLCNDTCAT)}}
Địa điểm: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Mã KHLCNĐT: {{item?.planNo}}-{{item?.planVersion}}

{{item?.planName}}
Bên mời thầu: {{item?.procuringEntityName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Sơ bộ chi phí: {{item.feeTotal | currency}} VND
Hình thức LCNĐT: {{getNameCatByCodeCat(item?.bidForm,DM_HTLCNDTCAT)}}
Địa điểm: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Mã KHLCNĐT: {{item?.planNo}}-{{item?.planVersion}}

{{item?.planName}}
Bên mời thầu: {{item?.procuringEntityName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Dự kiến tổng mức đầu tư sơ bộ: {{item.feeTotal | currency}} VND
Hình thức LCNĐT: {{getNameCatByCodeCat(item?.bidForm,DM_HTLCNDTCAT)}}
Địa điểm: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Mã TBMT: {{item?.notifyNoStand}}

{{item?.projectName}}
Bên mời thầu: {{item?.procuringEntityName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Dự kiến tổng mức/tổng vốn đầu tư: {{item.feeTotal | currency}} VND
Hình thức LCNĐT: {{getNameCatByCodeCat(item?.bidForm,DM_HTLCNDTCAT)}}
Thời điểm mở thầu: {{item?.openDate|formatDateAndH}}
Địa điểm: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Cách thức dự thầu

Không qua mạng
Qua mạng

Mã TBMT: {{item?.notifyNoStand}}

{{item?.projectName}}
Bên mời thầu: {{item?.procuringEntityName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Dự kiến tổng mức/ tổng vốn đầu tư: {{item.feeTotal | currency}} VND
Hình thức LCNĐT: {{getNameCatByCodeCat(item?.bidForm,DM_HTLCNDTCAT)}}
Thời điểm mở thầu: {{item?.openDate|formatDateAndH}}
Địa điểm: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Cách thức dự thầu

Không qua mạng
Qua mạng

Mã TBMT: {{item?.notifyNoStand}}

{{item?.projectName}}
Bên mời thầu: {{item?.procuringEntityName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Dự kiến tổng mức đầu tư sơ bộ: {{item.feeTotal | currency}} VND
Hình thức LCNĐT: {{getNameCatByCodeCat(item?.bidForm,DM_HTLCNDTCAT)}}
Thời điểm mở thầu: {{item?.openDate|formatDateAndH}}
Địa điểm: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Cách thức dự thầu

Không qua mạng
Qua mạng

Mã TBMT: {{item?.notifyNo}}-{{item?.notifyVersion}}

Mã KHLCNĐT: {{item?.planNoStand}}

Có nhà thầu trúng thầu Không có nhà thầu trúng thầu
{{item?.projectName}}
Bên mời thầu: {{item?.procuringEntityName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Hình thức LCNĐT: {{getNameCatByCodeCat(item?.bidForm,DM_HTLCNDTCAT)}}
Nhà đầu tư trúng thầu: {{item.bidInvestorName||0}}
Cách thức dự thầu: Không qua mạng Qua mạng

Mã dự án: {{item?.projectNo}}-{{item?.projectVersion}}

Đã có KQ mở HSĐK Có kết quả đánh giá sơ bộ NLKN

{{item?.projectName}}
Đơn vị CBDMDA: {{item?.announceUnit}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Tổng vốn đầu tư: {{item.investTotal | currency}} {{item?.investTotalUnit}}
Địa điểm: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Số lượng NĐT đăng ký

{{item?.numberInvestor}}

Thời điểm hoàn thành mở HSĐK thực hiện dự án

{{item?.openDateCompleted|formatDateAndH}}

Mã dự án: {{item?.projectNo}}-{{item?.projectVersion}}

{{item?.projectName}}
Đơn vị CBDMDA: {{item?.announceUnit}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Dự kiến tổng mức đầu tư sơ bộ: {{item.investTotal | currency}} {{item?.investTotalUnit}}
Địa điểm: {{getValueAddress(lo?.wardName,lo?.districtName,lo?.provName)}};

Mã kiến nghị: {{item?.petitionNo}}-{{item?.petitionVersion}}

{{item?.petitionName}}
Cơ quan xử lý kiến nghị: {{item?.agencyName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Tên dự án: {{item?.projectName}}
Mã thông báo: {{item?.notifyNo}}

Mã khiếu nại: {{item?.denounceNo}}-{{item?.denounceVersion}}

{{item?.denounceName}}
Cơ quan xử lý kiến nghị: {{item?.agencyName}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Tên dự án: {{item?.projectName}}
Mã thông báo: {{item?.notifyNo}}

Mã hợp đồng: {{item?.ccodeStand}}

{{item?.projectName}}
Số hiệu hợp đồng̣: {{item?.cno}}
Ngày đăng tải: {{item?.publicDate|formatDateAndH}}
Tên nhà đầu tư: {{convertJson(item?.investorDetail)?.name}}
Cơ quan có thẩm quyền: {{convertJson(item?.agencyName)?.name}}
Ngày ký hợp đồng: {{item?.csignDate | formatDateAndH}}
Tất cả(14) Đang xét thầu (5) Có nhà thầu trúng thầu (5) Không có nhà thầu trúng thầu (5) Đã hủy thầu (4)

Mã TBMT: IB2200015167-00

Có nhà thầu trúng thầu
Mua hóa chất xét nghiệm dùng cho máy đông máu, huyết học bổ sung tháng 10 năm 2022 cho Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ
Bên mời thầu: Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình
Ngày đăng tải: 15/10/2022 - 4:00 PM
Lĩnh vực: Xây lắp
Địa điểm: Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Thời điểm đóng thầu

16:00
15/10/2022

Hình thức dự thầu

Qua mạng

Nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Xây dựng Quyết Tiến...

Giá trúng thầu (VNĐ)

99.935.000

Ngày phê duyệt KQLCNT

17/10/2022

Mã TBMT: IB2200015167-00

Không có nhà thầu trúng thầu
Mua hóa chất xét nghiệm dùng cho máy đông máu, huyết học bổ sung tháng 10 năm 2022 cho Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ
Bên mời thầu: Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình
Ngày đăng tải: 15/10/2022 - 4:00 PM
Lĩnh vực: Xây lắp
Địa điểm: Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Thời điểm đóng thầu

16:00
15/10/2022

Hình thức dự thầu

Qua mạng

Mã TBMT: IB2200015167-00

Đã hủy thầu
Mua hóa chất xét nghiệm dùng cho máy đông máu, huyết học bổ sung tháng 10 năm 2022 cho Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ
Bên mời thầu: Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình
Ngày đăng tải: 15/10/2022 - 4:00 PM
Lĩnh vực: Xây lắp
Địa điểm: Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Thời điểm đóng thầu

16:00
15/10/2022

Hình thức dự thầu

Qua mạng

Mã TBMT: IB2200015167-00

Có nhà thầu trúng thầu
Mua hóa chất xét nghiệm dùng cho máy đông máu, huyết học bổ sung tháng 10 năm 2022 cho Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ
Bên mời thầu: Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình
Ngày đăng tải: 15/10/2022 - 4:00 PM
Lĩnh vực: Xây lắp
Địa điểm: Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Thời điểm đóng thầu

16:00
15/10/2022

Hình thức dự thầu

Qua mạng

Nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Xây dựng Quyết Tiến...

Giá trúng thầu (VNĐ)

99.935.000

Ngày phê duyệt KQLCNT

17/10/2022

Mã TBMT: IB2200015167-00

Đang xét thầu
Mua hóa chất xét nghiệm dùng cho máy đông máu, huyết học bổ sung tháng 10 năm 2022 cho Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ
Bên mời thầu: Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình
Ngày đăng tải: 15/10/2022 - 4:00 PM
Lĩnh vực: Xây lắp
Địa điểm: Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Thời điểm đóng thầu

16:00
15/10/2022

Hình thức dự thầu

Qua mạng

Mã TBMT: IB2200015167-00

Có nhà thầu trúng thầu
Mua hóa chất xét nghiệm dùng cho máy đông máu, huyết học bổ sung tháng 10 năm 2022 cho Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ
Bên mời thầu: Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình
Ngày đăng tải: 15/10/2022 - 4:00 PM
Lĩnh vực: Xây lắp
Địa điểm: Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Thời điểm đóng thầu

16:00
15/10/2022

Hình thức dự thầu

Qua mạng

Nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Xây dựng Quyết Tiến...

Giá trúng thầu (VNĐ)

99.935.000

Ngày phê duyệt KQLCNT

17/10/2022

Mã TBMT: IB2200015167-00

Đã hủy thầu
Mua hóa chất xét nghiệm dùng cho máy đông máu, huyết học bổ sung tháng 10 năm 2022 cho Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ
Bên mời thầu: Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình
Ngày đăng tải: 15/10/2022 - 4:00 PM
Lĩnh vực: Xây lắp
Địa điểm: Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Thời điểm đóng thầu

16:00
15/10/2022

Hình thức dự thầu

Qua mạng

Mã TBMT: IB2200015167-00

Không có nhà thầu trúng thầu
Mua hóa chất xét nghiệm dùng cho máy đông máu, huyết học bổ sung tháng 10 năm 2022 cho Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ
Bên mời thầu: Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình
Ngày đăng tải: 15/10/2022 - 4:00 PM
Lĩnh vực: Xây lắp
Địa điểm: Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Thời điểm đóng thầu

16:00
15/10/2022

Hình thức dự thầu

Qua mạng