Danh sách tổ chức, cá nhân bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo Điều 16 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 và Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Lưu ý: Đối với các quyết định đăng tải trước 16/09/2022, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về các quyết định xử lý vi phạm cần tải file đính kèm trên Hệ thống để xác định thời gian cấm, ngày có hiệu lực, ngày kết thúc hiệu lực của quyết định.

: {{item.decisionNo}}
{{item.activeStatus}}

Danh sách nhà thầu không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu

: {{item.documentNo}}

Không có dữ liệu

Danh sách nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng theo khoản 20, 22, 23 Điều 131 Nghị định 24/2024/NĐ-CP

Lưu ý: Đối với các quyết định đăng tải trước 16/09/2022, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về các quyết định xử lý vi phạm cần tải file đính kèm trên Hệ thống để xác định thời gian cấm, ngày có hiệu lực, ngày kết thúc hiệu lực của quyết định.

: {{item.decisionNo}}
{{item.activeStatus}}

Danh sách tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm bằng các hình thức xử lý hành chính, cảnh cáo, hình thức khác

Lưu ý: Đối với các quyết định đăng tải trước 16/09/2022, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về các quyết định xử lý vi phạm cần tải file đính kèm trên Hệ thống để xác định thời gian cấm, ngày có hiệu lực, ngày kết thúc hiệu lực của quyết định.

: {{item.decisionNo}}
{{item.activeStatus}}