Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm

Số quyết định xử phạt: {{item.decisionNo}}