Cục Quản lý
đấu thầu

Hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia

Trung tâm Đấu thầu
qua mạng quốc giaGiới thiệu về Cục Quản lý đấu thầu

I. Nhiệm vụ và quyền hạn

Cục Quản lý đấu thầu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 1858/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 21 tháng 12 năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đấu thầu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu và PPP để trình các cơ quan chức năng ban hành theo thẩm quyền.

2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu, về PPP và các cam kết quốc tế về đấu thầu mà Việt Nam là thành viên; hướng dẫn xử lý tình huống trong đấu thầu.

3. Tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

4. Tổ chức thẩm định các nội dung về đấu thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng.

5. Thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

6. Tổ chức kiểm tra công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; tham gia các hoạt động thanh tra về đấu thầu và PPP theo yêu cầu của Bộ trưởng.

7. Theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu; đánh giá, tổng kết, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu và PPP trong phạm vi cả nước.

8. Hợp tác quốc tế về đấu thầu; nghiên cứu, tham gia đàm phán nội dung mua sắm chính phủ trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam dự kiến ký kết gia nhập; điều phối triển khai thực hiện cam kết về mua sắm chính phủ trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

9. Xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và đấu thầu qua mạng; quản lý hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu về đấu thầu, về PPP trên phạm vi cả nước.

10. Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

11. Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; tổ chức bồi dưỡng giảng viên đấu thầu và cấp chứng nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu.

12. Cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ về đấu thầu, kiểm toán về trình tự, thủ tục trong đấu thầu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

13. Xây dựng, quản lý và phát hành Báo Đấu thầu.

14. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

II. Cơ cấu tổ chức

Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công. Cục trưởng, các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm và miễn nhiệm. Cục Quản lý đấu thầu bao gồm các đơn vị sau:

- Phòng Chính sách đấu thầu.

- Phòng Đấu thầu.

- Phòng Hợp tác quốc tế.

- Văn phòng đối tác công tư (PPP).

- Văn phòng Cục.

- Báo Đấu thầu.

- Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia.

- Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu.

III. Thông tin liên lạc

- Địa chỉ: Cục Quản lý đấu thầu, Bộ KH&ĐT, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại: : 080-44241      Fax: 080-44323

- Website : http://muasamcong.mpi.gov.vn